เนื้อเพลง S.M. THE BALLAD Vol.2 – Breath (KOR ver.)

나도 모르게 전화기를 들고 말았어 나야… 참 오랜만이야

นาโด โมรือเก ชอนฮวากีรึล ดึลโก มาราซอ นายา… ชัม โอแรนมานียา
너무 힘이 들어서 잡기도 미안해서 너를 보낸 게… 후회돼서 한숨만 쉬는걸
นอมู ฮีมี ดือรอซอ จับกีโด มีอันแฮซอ นอรึล โบแนน เก … ฮูฮเวดเวซอ ฮันซุมมัน ชวีนึนกอล
너무 놀라서 말이 나오지도 않았어 떨리는 가슴만 붙잡았어

นอมู นลราซอ มารี นอโอจีโด อันนาซอ ตอลรีนึน คาซึมมัน บุทจาบาซอ
많이 힘든지 지금 어디 있는지 묻기도 전에 눈물이 흘렀어
네 숨소리만 들려도 그래
มานี ฮึมดึนจี จีกึม ออดี อิซนึนจี มุทกีโด จอเน นุนมูรี ฮึลรอซอ เน ซุมโซรีมัน ดึลรยอโด คือแร
*눈물이 이렇게 흘러내리면 아끼던 내 작은 추억들마저도 어쩔 줄 몰라

นุนมุรี อีรอกเค ฮึลรอแนรีมยอน กีดอน แน จากึน ชูออกดึล มาจอโด ออจอล จุล มลรา
너무 아파서 서로 놓아주길 약속했지만

นอมู อาพาซอ ซอโร โนกาจูกิล ยักซกแคซ จีมัน
자신 없을 때, 가끔 숨소리라도 들려주길
จาชิน ออบซึล แต คากึม ซุมโซรีราโด ดึลรยอจูกิล
숨을 쉬는 게 매일 눈을 뜨는 게 겨우 하루를 사는 게
ซูมึล ชวีนึน เก แมอิล นูนึล ตือนึน เก คยออู ฮารุรึล ชานึน เก

죽는 것 보다 힘이 든다고 네게 말을 못했어
จุกนึน กอท โบดา ฮีมี ดึนดาโก เนเก มามึล มทแทซอ

걱정할 것 같아서.. 바보처럼 한숨만 쉬는 걸
กอกจองฮัล กอท กัททาซอ พาโบชอรอม ฮันซุมมัน ชวีนึน กอล
*Repeat

하고픈 말이 많아도 난 아무 말도 못 하고… 다 괜찮다고 서로를 달래고 아파했어

ฮาโกพึน มารี มันนาโด นัน อามู มัลโด มท ทาโก ทา แควนชันทาโก ซอโรรึล ดัลแรโก อาพาแฮซอ
다 되돌리면 우린 행복하기만 했어 놓지 못하고 있어
ทา ดเว ดลรีมยอน อูริน แองบกฮากีมัน แฮซอ นกจี มททาโก อิซซอ
눈물이 이렇게 흘러내리면 아끼던 내 작은 추억들마저도 어쩔 줄 몰라

นุนมุรี อีรอกเค ฮึลรอแนรีมยอน กีดอน แน จากึน ชูออกดึล มาจอโด ออจอล จุล มลรา
너무 아파서 서로 놓아주길 약속했지만

นอมู อาพาซอ ซอโร โนกาจูกิล ยักซกแคซ จีมัน
자꾸 네가 생각 날 땐…

จากู เนกา แซงกัก นัล แตน
참을 수 없이 힘들 땐…
ชาดึล ซู ออบซี ฮิมดึล แตน
이렇게라도 가끔 숨소리라도 들려주길

อีรอคเกราโด คากึม ซุมโซรีราโด ดึลรยอจูกิล

CREDIT

Thai lyrics ; ElfWonderPure

Hangul lyrics ; music.daum.net

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s