[เนื้อเพลง] Rookie – Red Velvet (레드벨벳)Yeah alright 1, 2당당히 넌 고개를 들고 나를 봐
역시 Rookie rookie
my super rookie rookie boy
좋아 볼 때마다 진짜 넌 내 Type
역시 Rookie rookie
my super rookie rookie boy ha!

ดังดังฮี นอน โคแกลรึล ดึทโก นารึล บวา

ยอกชี Rookie rookie

my super rookie rookie boy

โจวา บล แตมาดา จินจา นอน แน Type

ยอกชี Rookie rookie

my super rookie rookie boy ha!이토록 거센 존재감 난 이미
혹시나 하는 작은 의심조차 못 해
즐기는 척 하하 난 웃어 봐 애써
말투까지 네 앞에선 마치 Ice같지

อีโทรก กอเซน จนแจกัม นัน อีมี

ฮกชีนา ฮานึน จากึน อึยชิมโจชา มท แท

จึลกีนึน ชอก ฮาฮา นัน อูวอ บวา แอซอ

มัลทูกาจี นี อาเพซอน มาชี Ice กัทจี불쑥 들어와 넌 벌써 날 벌써 날
위태롭게 더 홀려 놔 홀려 놔
낯선 너의 번호까지
한번에 난 외워버린 거야 Why?
자꾸만 왜 날 왜 날 흔들까 넌
바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!

บลซุก ทือรอวา นอน บอลซอ นัล บลอซอ นัล

วีแทรบเก ทอ ฮลรยอ นวา ฮลรยอ นวา

นัทซอน นอเอ บอนโนกาจี

ฮันบอเน นัน เววอบอริน กอยา Why?

จากูมัน แว นัล แว นัล ฮึนดึลกา นอน

บาจัก ทากาวา

คือแร อลจี อลจี Boy ha!Rookie rookie
my super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌

Rookie rookie

my super rookie rookie rookie

มัทจี มัทจี

คือ นือกิมจอกิน นือกิม นือกิมRookie rookie
my super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌

Rookie rookie

my super rookie rookie rookie

มัทจี มัทจี

คือ นือกิมจอกิน นือกิม นือกิม역시 넌 Nice하게
더 다가오잖아
멋진 Rookie rookie
my super rookie rookie boy
좋아질 때마다 짜릿한 My heart
멋진 Rookie rookie
my super rookie rookie boy ha!

ยอกชี นอน Nice ฮาเก

ทอ ทากาโอจันนา

มอทจิน Rookie rookie

my super rookie rookie boy

โจวาจิล แตมาดา จาริชทัน My heart

มอทจิน Rookie rookie

my super rookie rookie boy ha!딴 남자 볼 땐 웃지 좀 마 이미
넌 마치 남자친구처럼
슬쩍 화내지
아침엔 날 매일 데리러 와 Baby
날 뺏길까 봐
하루 종일 경계해 Baby yeah

ตัน นัมจา บล แตน อุทจา จม มา อีมี

นอน มาชี นัมจาชินกูชอรอม

ซึลจอกฮวาแนจี

อาชีเมน นัล แมอิล เดรีรา วา Baby

นัล แปซกิลกา บวา

ฮารุ จงอิล คยองกเยแฮ Baby yeahI like it 날카로워진 네 눈빛
아직까진 특별할 게 없는 우리
언제까지 기다리게 할 거니
좀 더 바짝 다가와
그래 옳지 옳지 Boy ha!

i like it นัลคาโรวอจิน นี นุนบิช

อาจิกกาจิน ทึกบยอลฮัล เก ออบนึน อูรี

ออนเจนกาจี คีดารีเก ฮัล กอนี

จม ทอ บาจัก ทากาวา

คือแร อลจี อลจี Boy ha!불쑥 들어와 넌 벌써 날 벌써 날
위태롭게 더 홀려 놔 홀려 놔
낯선 너의 번호까지 한번에
난 외워버린 거야 Why?
자꾸만 왜 날 왜 날 흔들까 넌
바짝 다가와 그래
옳지 옳지 Boy ha!

บลซุก ทือรอวา นอน บอลซอ นัล บลอซอ นัล

วีแทรบเก ทอ ฮลรยอ นวา ฮลรยอ นวา

นัทซอน นอเอ บอนโนกาจี ฮันบอเน

นัน เววอบอริน กอยา Why?

จากูมัน แว นัล แว นัล ฮึนดึลกา นอน

บาจัก ทากาวา

คือแร อลจี อลจี Boy ha!Rookie rookie
my super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌

Rookie rookie

my super rookie rookie rookie

มัทจี มัทจี

คือ นือกิมจอกิน นือกิม นือกิมRookie rookie
my super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌

Rookie rookie

my super rookie rookie rookie

มัทจี มัทจี

คือ นือกิมจอกิน นือกิม นือกิม괜히 겁이 나
내 맘 뺏긴 만큼
차가워진 척해
넌 불안해하지만 Uh
감추려 해도 이미 넌
내 마음속의 별이야
자꾸 더 반짝여
이젠 네 모든 게 Yeah

แควนฮี กอบีนา

แน มัม แปซกิน มันคึม

ชากาวอจิน ชอกแค

นอน บูรันแฮฮาจีมัน Uh

กัมชูรยอ แฮโด อีมีนอน

แน มาอึมโซเก บยอรียา

จากู ทอ บันจากยอ

อีเจน นี โมดึน เก YeahRookie rookie 넌 나의
rookie rookie rookie
Rookie rookie 넌 나의
rookie rookie rookie
Rookie rookie 넌 나의
rookie rookie rookie
Rookie rookie 넌 나의
rookie rookie rookie

Rookie rookie นอน นาเย

rookie rookie rookie

Rookie rookie นอน นาเย

rookie rookie rookie

Rookie rookie นอน นาเย

rookie rookie rookie

Rookie rookie นอน นาเย

rookie rookie rookieRookie rookie
my super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌

Rookie rookie

my super rookie rookie rookie

มัทจี มัทจี

คือ นือกิมจอกิน นือกิม นือกิมRookie rookie
my super rookie rookie rookie
맞지 맞지
그 느낌적인 느낌 느낌

Rookie rookie

my super rookie rookie rookie

มัทจี มัทจี

คือ นือกิมจอกิน นือกิม นือกิม**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s