[เนื้อเพลง] SF9(에스에프나인) – Easy Love (쉽다)

변한건지 아닌건지
네가 좀 어색해
뻔한 건데 아는 건데
내가 좀 이상해
입으로 아니라 아니라 해
네 표정은 가면을 써
(가라고 가라고 해 돌아서 가라고 해)
혼자 네가 뱉는 말

บยอนนันกอนจี อานินกอนจี

นีกา จม ออแซกแค

ปอนนัน กอนเด อานึน กอนเด

แนกา จม อีซังแฮ

อีบือโร อานีรา อานีรา แฮ

นี พโยจองงึน คามยอนึล ซอ

(คาราโก คาราโก แฮ โทราซอ คาราโก แฮ)

ฮนจา นีกา แบทนึน มัล언제부터인지 금이 가게 되고
찢겨지게 되고
난 어이없이 망가져
꺼져줄게 네가 밉지만
찌질하긴 싫어서

ออนเจบูทออินจี กือมี คาเก ดเวโก

จิทกยอจีเก ทเวโก

นัน อออีออบซอ มังคาจยอ

กอจยอจุลเก นีกา มิบจีมัน

จีจิล ฮากิน ชิลรอซอ넌 이별이 참 쉽다
난 아픈데도
넌 쉽다 날 떠난대도
아무렇지 않으니까
(Just tell me you wanna go)
눈물조차 없으니까
(Drinks up let’s lose control)

นอน อีพยอรี ชัม ชวีบดา

นัน อาพึนเดโด

นอน ชวีบดา นัล ตอนันแดโด

อามูรอทจี อันนือนีกา

(Just tell me you wanna go)

นุนมุลโจชา ออบซือนีกา

(Drinks up let’s lose control)사랑이 싫다 난 아프니까
넌 싫다고 욕하니까
얼음처럼 변하니까
(Just tell me you wanna go)
흉터처럼 남으니까
(Drinks up let’s lose control)

ซารังงี ชิลดา นัน อาพือนีกา

นอน ชิลดาโก ยกคานีกา

ออรึมชอรอม บยอนฮานีกา

(Just tell me you wanna go)

ฮยุงทอชอรอม นามือนีกา

(Drinks up let’s lose control)억지로 입었던 너란 옷이
이젠 내게 너무 꽉 껴
벗지도 못할 거라면 찢겠어
이제 그만 이별 앞당겨
네가 원하던 거 내가 떠나줄게
지금 널 놔주기에 사람들 가슴에
메아리가 되어 이 노래가
네 귀에 닿았으면 해

ออกจีโร อีบอซดอน นอรัย โอชี

อีเจน แนเก นอมู กวัก กยอ

บอทจีโด มททัล กอรามยอน จิทเกซอ

อีเจ คือมัน อีบยอล อัพดังกยอ

นีกา วอนฮาดอน กอ แนกา ตอนาจุลเก

จีกึม นอล นวาจูกีเอ ซารัมดึล คาซือเม

เมอารีกา ดเวออ อี โนแรกา

นี ควีเอ ดัทอาซือมยอน แฮ언제부터인지 금이 가게 되고
찢겨지게 되고
난 어이없이 망가져
꺼져줄게 네가 밉지만
찌질하긴 싫어서

ออนเจบูทออินจี กือมี คาเก ดเวโก

จิทกยอจีเก ทเวโก

นัน อออีออบซอ มังคาจยอ

กอจยอจุลเก นีกา มิบจีมัน

จีจิล ฮากิน ชิลรอซอ넌 이별이 참 쉽다
난 아픈데도 넌 쉽다
날 떠난대도
아무렇지 않으니까
(Just tell me you wanna go)
눈물조차 없으니까
(Drinks up let’s lose control)

นอน อีพยอรี ชัม ชวีบดา

นัน อาพึนเดโด

นอน ชวีบดา นัล ตอนันแดโด

อามูรอทจี อันนือนีกา

(Just tell me you wanna go)

นุนมุลโจชา ออบซือนีกา

(Drinks up let’s lose control)사랑이 싫다 난 아프니까
넌 싫다고 욕하니까
얼음처럼 변하니까
(Just tell me you wanna go)
흉터처럼 남으니까
(Drinks up let’s lose control)

ซารังงี ชิลดา นัน อาพือนีกา

นอน ชิลดาโก ยกคานีกา

ออรึมชอรอม บยอนฮานีกา

(Just tell me you wanna go)

ฮยุงทอชอรอม นามือนีกา

(Drinks up let’s lose control)난 아직 사랑한다 믿었는데
넌 멋대로 뒤 돌아가 버려
I don’t wanna let this go
You just wanna end this love

นัน อาจิก ซารังฮันดา มีดอซนึนเด

นอน มอทแดโร ดวี โทรากา บอรยอ

I don’t wanna let this go

You just wanna end this love네 품이 이젠 내게 꿈이 돼
네 향기가 내겐 이젠 숨이 돼
숨결이 가빠 올라선
흐르는 눈물이 날 집어삼켜
내 위로 솟아난 가시같이
가시밭길 같던 이야길 덮어
너와 나의 이별 끝마침
너와의 마지막 입맞춤

นี พูเม อีเจน แนเก กูมี ดแว

นี ฮยังกีกา แนเกน อีเจน ซูมี ดแว

ซุมกยอรี กาปา อลราซอน

ฮือรือนึน นุนมูรี นัล จีบอซัมคยอ

แน วีโร โซซานัน กาชีกาที

กาชีบัทกิล กัทดอน อียากิล ทอพอ

นอวา นาเอ อีพยอล กึทมาชิม

นอวาเอ มาจีมัก อิบมัทชุม널 보내는 게 쉽다
난 다짐한다 넌 쉽다
날 지우는 게
아무 말도 없으니까
(Just tell me you wanna go)
그래야 난 견디니까
(Drinks up let’s lose control)

นอล โบแนนึน เก ชวีบดา

นัน ทาชิมมันดา นอน ชวีบดา

นัล จีอูนึน เก

อามู มัลโด ออบซือนีกา

(Just tell me you wanna go)

คือแรยา นัน คยอนดีนีกา

(Drinks up let’s lose control)사랑이 싫다 난 아프니까
넌 싫다고 욕하니까
얼음처럼 변하니까
(Just tell me you wanna go)
흉터처럼 남으니까
(Drinks up let’s lose control)

ซารังงี ชิลดา นัน อาพือนีกา

นอน ชิลดาโก ยกคานีกา

ออรึมชอรอม บยอนฮานีกา

(Just tell me you wanna go)

ฮยุงทอชอรอม นามือนีกา

(Drinks up let’s lose control)**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

2 thoughts on “[เนื้อเพลง] SF9(에스에프나인) – Easy Love (쉽다)

  1. ไม่ทราบว่าจะแปลเพลงนี้ด้วยมั้ยคะ ฮือชอบมากเลย ><

    1. ตอนแรกว่าจะทำค่ะ แต่ด้วยที่มันมีหลายเพลงมาเลยไม่ได้ทำ แต่ตอนนี้ไม่มีใครแปลเลยหรอคะ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s