[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Palette(팔레트) (Feat. G-DRAGON)이상하게도 요즘엔
그냥 쉬운 게 좋아
하긴 그래도 여전히
코린 음악은 좋더라
Hot Pink보다
진한 보라색을 더 좋아해
또 뭐더라 단추 있는
Pajamas, Lipstick
좀 짓궂은 장난들

อีซังฮาเกโด โยจือเมน

คือนยัง ชวีอุน เก โชวา

ฮากิน คือแรโด ยอจอนฮี

โคริน อือมากึน ชดทอรา

Hot Pink โบดา

จินนัน โบราแซกึล ทอ โชวาแฮ

โต มวอทอรา ดันชู อิซนึน

Pajamas, Lipstick

จม จิทกูจึน จังนันดึลI like it. I’m twenty five
날 좋아하는 거 알아
I got this. I’m truly fine
이제 조금 알 것 같아 날

I like it. I’m twenty five

นัล โชวาฮานึน กอ อารา

I got this. I’m truly fine

อีเจ โจกึม อัล กอท กาทา นัล긴 머리보다
반듯이 자른 단발이 좋아
하긴 그래도
좋은 날 부를 땐 참 예뻤더라
오 왜 그럴까
조금 촌스러운 걸 좋아해
그림보다 빼곡히 채운
Palette, 일기, 잠들었던 시간들

กิน มอรีโบดา

บันดือชี จารึน ดันบารี โชวา

ฮากิน คือแรโด

โชฮึน นัล บูรึล แตน ชัม แยปอซทอรา

โอ แว คือรอลกา

โจกึม ชนซือรออุน กอล โชวาแฮ

คือริมโบดา แปกกคี แชอุน

Palette, อิลกี, ชัมดือรอซดอน ชีกันดึลI like it. I’m twenty five
날 미워하는 거 알아
I got this. I’m truly fine
이제 조금 알 것 같아 날

I like it. I’m twenty five

นัล มีวอฮานึน กอ อารา

I got this. I’m truly fine

อีเจ โจกึม อัล กอท กาทา นัล어려서 모든 게 어려워
잔소리에, ‘매’ 서러워
꾸중만 듣던 철부지, ‘애’
겨우 스무고개 넘어
기쁨도 잠시 어머?!
아프니까 웬 청춘이래

ออรยอซอ โมดึน เก ออรยอวอ

จันโซรีเอ, ‘แม’ ซอรอวอ

กูจุงมัน ดึทดอน ชอลบูจี, ‘แอ’

คยออู ซือมูโกแก นอมอ

คีปึมโด ชัมชี ออมอ?!

อาพือนีกา เวน ชองชูนีแร지은아 오빠는 말이야
지금 막 서른인데,
나는 절대로 아니야
근데 막 어른이 돼
아직도 한참 멀었는데
너보다 다섯 살 밖에 안 먹었는데

จีอึนนา โอปานึน มารียา

จีกึม มัก ซอรือนึนเด,

นานึน ชอลแดโร อานียา

กึนเด มัก ออรือนี ทแว

อาจิกโด ฮันชัม มอรอซนึนเด

นอโบดา ทาซอท ซัล บาเก อัน มอกอซนึนเด스물 위, 서른 아래.
‘고맘때’ Right there
애도 어른도 아닌 나이 때
그저 ‘나’일 때
가장 찬란하게 빛이 나
어둠이 드리워질 때도 겁내지 마
너무 아름다워서 꽃잎 활짝 펴서
언제나 사랑받는 아이. YOU

ซือมึล วี, ซอรึน อาแร.

‘โกมัมแต’ Right there

แอโด ออรึนโด อานิน นาอี แต

คือจอ ‘นา’ อิล แต

คาจัง ชันรันนาเก บีชี นา

ออดูมี ดือรีวอจิล แตโด กอบแนจี มา

นอมู อารึมดาวอซอ โกชิพ ฮวัลจัก พยอซอ

ออนเจนา ซารังบัทนึน อาอี. YOUPalette, 일기, 잠들었던 시간들
I like it. I’m twenty five
날 좋아하는 거 알아
I got this. I’m truly fine
이제 조금 알 것 같아 날
(아직 할 말이 많아)

Palette, อิลกี, ชัมดือรอซดอน ชีกันดึล

I like it. I’m twenty five

นัล โชวาฮานึน กอ อารา

I got this. I’m truly fine

อีเจ โจกึม อัล กอท กาทา นัล

(อาจิก ฮัล มารี มันนา)I like it. I’m twenty five
날 미워하는 거 알아
I got this. I’ve truly found
이제 조금 알 것 같아 날

I like it. I’m twenty five

นัล มีวอฮานึน กอ อารา

I got this. I’ve truly found

อีเจ โจกึม อัล กอท กาทา นัล**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s