[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Dear Name(이름에게)꿈에서도 그리운 목소리는
이름 불러도 대답을 하지 않아
글썽이는 그 메아리만 돌아와
그 소리를 나 혼자서 들어

กูเมซอโด คือรีอุน มกโซรีนึน

อีรึม บุลรอโด แดทาบึล ฮาจี อันนา

กึลซองงีนึน คือ เมอารีมัน โทราวา

คือ โซรีรึล นา ฮนจาซอ ดือรอ깨어질 듯이 차가워도
이번에는 결코 놓지 않을게
아득히 멀어진 그날의 두 손을

แกออจิล ดือชี ชากาวอโด

อีบอเนนึน กยอลโค นดชี อันนึลเก

อาดึกคี มอรอจิน คือนาเร ทู โซนึล끝없이 길었던 짙고 어두운 밤 사이로
조용히 사라진 네 소원을 알아
오래 기다릴게 반드시 너를 찾을게
보이지 않도록 멀어도
가자 이 새벽이 끝나는 곳으로

กือทอบชี กีรอซดอน จิทโก ออดูอุน บัม ซาอีโร

โจยงฮี ซาราจิน นี โซวอนึล อารา

โอแร กีดาริลเก บันดือชี นอรึล ชาจึลเก

โบอีจี อันโทรก มอรอโด

คาจา อี แซบยอเก กึทนานึน โกซือโร어김없이 내 앞에 선 그 아이는
고개 숙여도 기어이 울지 않아
안쓰러워 손을 뻗으면 달아나
텅 빈 허공을 나 혼자 껴안아

ออกีมอบชี แน อาเพ ซอน คือ อาอีนึน

โกแก ซูกยอโด กีอออี อุลจี อันนา

อันซือรอวอ โซนึล ปอดือมยอน ดารานา

ทอง บิน ฮอโกงึล นา ฮนจา กยออานา에어질듯이 아파와도
이번에는 결코 잊지 않을게
한참을 외로이 기다린 그 말을

เอออจิลดือชี อาพาวาโด

อีบอเนนึน กยอลโค อิทจี อันนึลเก

ฮันชามึล เวโรอี คีดาริน คือ มารึล끝없이 길었던 짙고 어두운 밤 사이로
영원히 사라진 네 소원을 알아
오래 기다릴게 반드시 너를 찾을게
보이지 않도록 멀어도
가자 이 새벽이 끝나는 곳

กือทอบชี กีรอซดอน จิทโก ออดูอุน บัม ซาอีโร

ยองวอนนี ซาราจิน นี โซวอนึล อารา

โอแร กีดาริลเก บันดือชี นอรึล ชาจึลเก

โบอีจี อันโทรก มอรอโด

คาจา อี แซบยอเก กึทนานึน กท수없이 잃었던 춥고 모진 날 사이로
조용히 잊혀진 네 이름을 알아
멈추지 않을게 몇 번 이라도 외칠게
믿을 수 없도록 멀어도
가자 이 새벽이 끝나는 곳으로

ซูออบชี อีรอซดอน ชุบโก โมจิน นัล ซาอีโร

โจยงฮี อิทชยอจิน นี อีรือมึล อารา

มอมชูจี อันนึลเก มยอช บอน อีราโด เวชิลเก

มีดึล ซู ออบโดรก มอรอโด

คาจา อี แซบยอเก กึทนานึน โกซือโร **PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : PR.Uaena & ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s