[เนื้อเพลง] Lovelyz (러블리즈) – Now, We (지금, 우리)왜 깨지 않는 걸까
늘 이쯤에서 깨곤 했단 말야
참, 싫다는 건 아냐
나는 있지, 솔직히 좀 실감이 안 나서

แว แกจี อันนึน กอลกา

นึล อีจือเมซอ แกกน แฮซดัน มารยา

ชัม ชิลดานึน กอน อานยา

นานึน อิซจี ซลจิกคี จม ชิลกามี อัน นาซอ왜 살짝 내 손을 잡고
귓속말을 건네는 걸까
몰라 아무것도 들리지 않아
너무 가깝잖아
온 세상이 막 어지럽던 그 순간

แว ซัลจัก แน โซนึล จับโก

กวิซซกมารึล กอนเนนึน กอลกา

มลรา อามูกอทโด ดึลรีจี อันนา

นอมู คากับจันนา

อน เซซังงี มัก ออจีรอบดอน คือ ซุนกัน지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아
너랑 일분 이분 시간이 다 거짓말 같아
꿈일까? 아닐까? 몽롱한 기분인 걸
네가 좋아한대 날
어떡해 진짠가 봐

จีกึม นอรัง นารัง โมดึน เก ทา กอจิทมัล กาทา

นอรัง อิลบุน อีบุน ชีกานี ทา กอจิทมัล กาทา

กูมิลกา? อานิลกา? มงรงฮัน คีบูนิน กอล

นีกา โชวาฮันแด นัล

ออตอกแค จินจันกา บวา또각또각 불빛 아래 두 사람
빙글빙글 내 두 눈은 너를 따라
사뿐사뿐 발을 맞춰보는 나
진짠가 봐 연인이 될 건가 봐

โตกักโตกัก บุลบิช อาแร ทู ซารัม

บิงกึลบิงกึล แน ทู นูนึล นอรึล ตารา

ซาปุนซาปุน บารึล มัทชวอโบนึน นา

จินจันกา บวา ยอนีนี ดเวล กอนกา บวา좀 숨 막힌 것 같아
이 어색함이 나쁘단 건 아냐
그 사랑스런 눈빛
그건 마치 널 보던 내 모습과 닮아서

จม ซุม มักคิน กอท กาทา

อี ออแซกคามี นาปือดัน กอน อานยา

คือ ซารังซือรอน นุนบิช

คือกอน มาชี นอล โบดอน แน โมซึบกวา ทัลมาซอ난 살짝 실눈을 뜨고
너와 나의 거리를 재봐
한 뼘 정도밖에 안 남았잖아
곧 닿을지 몰라
온 세상이 막 어지럽던 그 순간

นัน ซัลจัก ชิลนูนึล ตือโก

นอวา นาเอ กอรีรึล แจบวา

ฮัน ปยอม จองโดบาเก อัน นามัทจันนา

กท ทาฮึลจี มลรา

อน เซซังงี มัก ออจีรอบดอน คือ ซุนกัน지금 너랑 나랑 모든 게 다 거짓말 같아
너랑 일분 이분 시간이 다 거짓말 같아
꿈일까? 아닐까? 몽롱한 기분인 걸
네가 좋아한대 날
어떡해 진짠가 봐

จีกึม นอรัง นารัง โมดึน เก ทา กอจิทมัล กาทา

นอรัง อิลบุน อีบุน ชีกานี ทา กอจิทมัล กาทา

กูมิลกา? อานิลกา? มงรงฮัน คีบูนิน กอล

นีกา โชวาฮันแด นัล

ออตอกแค จินจันกา บวา또각또각 불빛 아래 두 사람
빙글빙글 내 두 눈은 너를 따라
사뿐사뿐 발을 맞춰보는 나
진짠가 봐 연인이 될 건가 봐

โตกักโตกัก บุลบิช อาแร ทู ซารัม

บิงกึลบิงกึล แน ทู นูนึล นอรึล ตารา

ซาปุนซาปุน บารึล มัทชวอโบนึน นา

จินจันกา บวา ยอนีนี ดเวล กอนกา บวา내 귓가에 시작된 멜로디
셀 수 없이 그려왔던
네 떨림과 나의 설렘이
연분홍색 빛 속에 춤을 춰

แน กวิทกาเอ ชีจักดเวน เมลโรดี้

เซล ซู ออบชี คือรยอวัซดอน

นี ตอลริมกวา นาเอ ซอลเรมี

ยอนบุนฮงแซก บิช โซเก ชูมึล ชวอ너랑 이렇게나 가까운 게 거짓말 같아
너의 심장이 막 울리는 게 거짓말 같아
꿈일까? 아닐까? 몽롱한 기분인 걸
네가 사랑한대 날
어떡해 진짠가 봐

นอรัง อีรอกเคนา คากาอุน เก กอจิทมัล กาทา

นอเอ ชิมจังงี มัก อุลรีนึน เก กอจิทมัล กาทา

กูมิลกา? อานิลกา? มงรงฮัน คีบูนิน กอล

นีกา ซารังฮันแด นัล

ออตอกแค จินจันกา บวา또각또각 불빛 아래 두 사람
빙글빙글 내 두 눈은 너를 따라
사뿐사뿐 발을 맞춰 보는 나
진짠가 봐 연인이 된 건가 봐

โตกักโตกัก บุลบิช อาแร ทู ซารัม

บิงกึลบิงกึล แน ทู นูนึล นอรึล ตารา

ซาปุนซาปุน บารึล มัทชวอโบนึน นา

จินจันกา บวา ยอนีนี ดเวน กอนกา บวา**PLEASE, TAKE OUT WITH FULL CREDITS**

Hangul lyrics : naver
Thai lyrics : ElfWonderPure

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s